Home » Магазин » Ветеринария » Антибиотики » Бициновет-3 600 тис.од.

Бициновет-3 600 тис.од.

5.30 грн

Доступность: В наличии

Артикул: 3360 Категория:

Описание

 

Укр.
(поршок для приготування суспензії для ін’екцій)
Опис 

Порошок білого або білого зі злегка жовтуватим відтінком кольору.

 

Склад

1 флакон препарату містить діючі речовини:

бензатин бензилпеніциліну стерильного                          – 200000 ОД,

бензилпеніцилін натрієвої солі стерильної                       – 200000 ОД,

бензилпеніцилін новокаїнової солі стерильної                 – 200000 ОД.

 

Фармакологічні властивості

Біциновет-3 є бактерицидним антибіотиком, що належить до групи пеніцилінів, які чутливі до дії ?-лактамаз.

Препарат гальмує утворення пептидних зв’язків за рахунок інгібування транспептидази, порушує пізні етапи синтезу пептидоглікану клітинної оболонки, що призводить до лізису клітин, які діляться.

Біциновет-3 активний щодо грампозитивних бактерій, зокрема щодо Streptococcus spp. (у т. ч. Streptococcus pneumoniae), Staphylococcus spp. (окрім продукуючих пеніциліназу), Bacillus spp., лістерій (L. monocytogenes), ерізіпелотриксу (E. rhusiopathiаe), більшості корінебактерій та анаеробних бактерій (актиноміцетів, Peptostreptococcus spp., Clostridium spp.), спірохет (Treponema spp., Borrelia spp., Leptospira spp.). До препарату нечутливі більшість грамнегативних бактерій, найпростіші, віруси, гриби і рикетсії. З грамнегативних бактерій до препарату чутливі лише Neisseria spp., Pasteurella multocida, H. dugreyi.

 

Застосування

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, лисиць, песців, норок та собак, хворих на некробактеріоз, пастерельоз, пневмонію, мастит, метрит, раневу інфекцію, отит, септицемію, флегмону| актиномікоз, емфізематозний карбункул| стрептококову септицемію великої рогатої худоби, овець та кіз| мит коней, стахіоботріотоксикоз, стрептококоз, стафілококоз, інфекційний стоматит, риніт, чуму хутрових звірів та собак, бешиху свиней, а також при захворюваннях сечовивідних шляхів, що спричиненні мікроорганізмами, чутливими до бензилпеніциліну.

 

Дозування

Суспензію для ін’єкції готують стерильно, безпосередньо перед використанням. Біциновет-3 після додавання 5-6 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або стерильної води для ін’єкцій, або 0,25-0,5% розчину новокаїну необхідно струсити до отримання однорідної суміші.

Препарат вводять внутрішньом’язово 1 раз на 5-6 діб у дозі:

Вид тварин

Доза препарату (тис. ОД на кг маси тіла)

Дорослі тварини

Молодняк

Велика рогата худоба

10

15

Вівці, кози

15

20

Свині

10

20

Коні

10

12

Лисиці, песці, норки, собаки

40

60

 

Протипоказання

Підвищена чутливість до препаратів групи пеніциліну або новокаїну.

Не застосовувати мурчакам та хом’якам.

 

Застереження

Перед введенням необхідно провести попередню внутрішньошкірну пробу на переносимість препарату!

Біциновет-3 вводять тільки внутрішньом’язово! Внутрішньовенне введення препарату заборонене!

Суспензію готують стерильно, безпосередньо перед застосуванням.

Забій тварин на м’ясо та споживання молока в їжу людям дозволяється, відповідно, через 14 діб та 7 діб після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м’ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Не слід змішувати розчин Біциновету-3 з іншими ін’єкційними розчинами.

При одночасному застосуванні з бактерицидними антибіотиками (у т.ч. цефалоспорини, циклосерин, ванкоміцин, рифампіцин, аміноглікозиди) відзначається синергізм дії| з бактеріостатичними антибіотиками (у т.ч. макроліди, хлорамфенікол, лінкозаміди, тетрациклін) – антагонізм.

Не рекомендується поєднувати з нестероїдними протизапальними засобами. Бензилпеніцилін знижує кліренс і збільшує токсичність метотрексату.

 

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.

Препарат зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, у тому числі від корму для тварин.

Термін придатності – 3 роки.

 

Для застосування у ветеринарній медицині!

 

Власник реєстраційного посвідчення  АВ-04911-01-13 від 18.12.2013 р.

Приватне підприємство “O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс”

 

Рус.

(поршок для приготовления суспензии для инъекций)

 

Описание 

Порошок белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета.

 

Состав 

1 флакон препарата содержит действующие вещества: 

бензатин бензилпенициллина стерильного –               200000 ЕД, 

бензилпенициллин натриевой соли стерильной –       200000 ЕД, 

бензилпенициллин новокаиновой соли стерильной – 200000 ЕД.

 

Фармакологические свойства

Бициновет-3 является бактерицидным антибиотиком, который относится к группе пенициллинов, которые чувствительны к действию ?-лактамаз. 

Препарат тормозит образование пептидных связей за счет ингибирования транспептидазы, нарушает поздние этапы синтеза пептидогликана клеточной оболочки, что приводит к лизису делящихся клеток.

Бициновет-3 активен в отношении грамположительных бактерий, в частности относительно Streptococcus spp. (в т. ч. Streptococcus pneumoniae), Staphylococcus spp. (кроме продуцирующих пенициллиназу), Bacillus spp., листерий (L. monocytogenes), эризипелотрикса (E. rhusiopathiаe), большинства коринебактерий и анаэробных бактерий (актиномицетов, Peptostreptococcus spp., Clostridium spp.), спирохет (Treponema spp., Borrelia spp., Leptospira spp.). К препарату нечувствительны большинство грамотрицательных бактерий, простейших, вирусы, грибы и риккетсии. Из грамотрицательных бактерий к препарату чувствительны только Neisseria spp., Pasteurella multocida, H. dugreyi.

 

Применение

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, лисиц, песцов, норок и собак, больных некробактериозом, пастереллезом, пневмонией, маститом, метритом, раневой инфекцией, отитом, септицемией, флегмоной| актиномикозом, эмфизематозным карбункулом| лечение  стрептококковой септицемии крупного рогатого скота, овец и коз| мыта лошадей, стахиоботриотоксикоза, стрептококкоза, стафилококкоза, инфекционного стоматита, ринита, чумы пушных зверей и собак, рожи свиней, а также при заболеваниях мочевыводящих путей, вызванных микроорганизмами, чувствительными к пенициллину.

 

Дозировка 

Суспензию для инъекции готовят стерильно, непосредственно перед использованием. Бициновет-3 после добавления 5-6 мл изотонического раствора натрия хлорида или стерильной воды для инъекций, или 0,25-0,5% раствора новокаина необходимо встряхнуть до получения однородной смеси. 

Препарат вводят внутримышечно 1 раз в 5-6 суток в дозе:

 

Вид животногго

 Доза препарата (тыс. ЕД на кг массы тела)
 Взрослые животные  Молодняк
Крупный рогатый скот 10

15

Овцы, козы

 15 20 
Свиньи  10 20 
Лошади  10 12 
Лисы, песцы, норки, собаки  40 60

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к препаратам группы пенициллина или новокаина. 

Не применять морским свинкам и хомякам.

 

Предостережения

Перед введением необходимо провести предварительную внутрикожную пробу на переносимость препарата! 

Бициновет-3 вводят только внутримышечно! Внутривенное введение препарата запрещено! 

Суспензию готовят стерильно, непосредственно перед применением.

Убой животных на мясо и употребление молока в пищу людям разрешается соответственно через 14 суток и 7 суток после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины. 

Не следует смешивать раствор Бициновет-3 с другими инъекционными растворами.

При одновременном применении с бактерицидными антибиотиками (в т.ч. цефалоспорины, циклосерин, ванкомицин, рифампицин, аминогликозиды) отмечается синергизм действия| с бактериостатическими антибиотиками (в т.ч. макролиды, хлорамфеникол, линкозамиды, тетрациклин) – антагонизм. 

Не рекомендуется сочетать с нестероидными противовоспалительными препаратами. Бензилпенициллин снижает клиренс и увеличивает токсичность метотрексата.

 

Хранение 

Сухое темное, недоступное для детей место при температуре от 5 °С до 25 °С. 

Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков, в том числе от корма для животных. 

Срок годности – 3 года. 

Для применения в ветеринарной медицине!

Shopping Cart